Přehled změn na r.2012


Přehled změn, které přinese balíček úspor v sociální oblasti v r. 2012

- zachování nemocenské ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu po
celou dobu nemoci. Dříve se procento zvyšovalo po 30. dni nemoci na 66 %t, po 60. dni na
72 %;

- stát bude nadále nemocenskou proplácet až od 22. kalendářního dne trvání nemoci;

- omezení výplaty sociálního příplatku pro rodiny, kde alespoň jeden její člen má dlouhodobě
nepříznivý zdravotní stav:

- opatření se projeví v systému dávek hmotné nouze;

- snížení celkové vyplacené částky u čtyřleté varianty rodičovského příspěvku, celková výše
rodičovského příspěvku se při dvouleté, tříleté a čtyřleté variantě sjednotí na 220.000,-Kč;

- porodné se bude dál vyplácet pouze za první narozené dítě výhradně těm rodinám, jejichž
příjem nepřesáhne 2,4násobek životního minima;

- lidé registrovaní na úřadu práce nebudou moci pobírat dávky a současně pracovat, jak je
tomu nyní ve vybraných případech;

- lidé, kteří odejdou ze zaměstnání po dohodě se zaměstnavatelem či na vlastní žádost, bu-
dou mít nárok pouze na nižší podporu v nezaměstnanosti, ve výši 45 procent průměrného
měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu;

- podpora v nezaměstnanosti se bude vyplácet až po uplynutí doby, která odpovídá vyplace-
nému odstupnému nebo odchodnému, za nevyplacené odstupné či odchodné bude stát
vyplácet kompenzaci;

- příspěvek na péči se v prvním stupni sníží ze současných 2 000,- Kč na 800,- Kč měsíčně;

- změna posuzování zdravotního stavu kvůli přidělení dávek - hodnocení deseti oblastí;

- omezení doby poskytování příspěvku na bydlení na sedm let během deseti let, netýká se
postižených a seniorů nad 70 let, příspěvek budou moci vyplácet úřady přímo pronajímateli;

- příspěvek na péči budou dál dostávat přímo postižení a senioři, ne poskytovatelé služeb;

- zvýšení příspěvku na péči pro děti do 18 let z 5000 na 6000 korun (II. stupeň závislosti na
pomoci)

Různé sociální dávky bude nově vyplácet jen úřad práce. Lidé je budou moci čerpat rovněž prostřednictvím sociální karty, která nahradí průkazy pro postižené TP, ZTP a ZTP/P. . Karta bude identifikátor, výslovně dobrovolné bude její využití jako platebního nástroje. Výjimku budou moci tvořit lidé, kteří by zneužívali dávky v hmotné nouzi.
Nová pravidla se podle novely zákonů o pomoci v hmotné nouzi, o sociálních službách a o státní sociální podpoře budou týkat například:
- srážku ve výši až 10% mohou čekat lidé, kteří nebudou posílat starší dítě do školy.


Přehled hlavních změn, které přináší důchodová reforma

- zavedení takzvaného druhého pilíře důchodové reformy. Lidé si budou moci z 28 %
hrubé mzdy odváděné na sociální pojištění převádět na individuální účet u soukromých
penzijních společností tři procentní body. Podmínkou je, že přidají částku ve výši dvou
procentních bodů ze svého. Systém má začít fungovat od roku 2013;

- účast v druhém důchodovém pilíři bude dobrovolná, nebude ji ale možné zrušit. Lidé se
budou moci pro vstup do druhého pilíře rozhodnout do dovršení 35 let věku, starší 35 let
se budou muset rozhodnout do konce roku 2012. Současných důchodců se druhý pilíř ne-
týká;

- po dosažení důchodového věku se lidé budou moci rozhodnout pro výplatu naspořené
částky buď formou doživotní penze, případně formou doživotní penze s pozůstalostní penzí
na tři roky, nebo formou výplaty renty po dobu 20 let. V případě úmrtí střadatele bude na-
spořená částka předmětem dědictví;

- základní výměra důchodů z prvního, tedy státního průběžného pilíře, zůstane stejná, jako
kdyby si člověk ve druhém pilíři nespořil.

Penzijní společnosti budou spravovat svěřené peníze ve čtyřech fondech - fondu státních
dluhopisů, konzervativním, vyváženém a dynamickém. Fondy se liší mírou rizika a výnosů. Svěřené příspěvky a majetek společností mají být odděleny tak, aby lidé o úspory při případném bankrotu společnosti nepřišli.

Penzijní společnosti vzniknou především transformací současných penzijních fondů. Budou nabízet i doplňkové penzijní spoření, tedy stávající důchodové připojištění. To také prodělá změny. Současní účastníci budou převedeni do transformovaných fondů. Noví účastníci v je-ho rámci nebudou moci vstoupit do transformovaných fondů, ale do takzvaných účastnických fondů. Na rozdíl do současných fondů by měly mít větší možnosti investování. Mohou tak v nich být vyšší výnosy, ale za cenu vyššího rizika ztráty úspor.

V rámci současného penzijního připojištění se také změní výše státního příspěvku. Lidé za příspěvek minimálně 300 korun (v současnosti lze příspěvek získat už při spoření ve výši 100,- Kč měsíčně) mají dostávat od státu měsíčně 90,- Kč. Maximální výše státního příspěvku na penzijní připojištění se tak má zvýšit až na 2760 korun ročně. V současnosti je to 1800 korun za rok.
Penzijní společnosti mají spravovat svěřené peníze ve čtyřech fondech - fondu státních dluhopisů, konzervativním, vyváženém a dynamickém. Nejméně 90 procent výnosů z investování budou muset použít k navýšení vyplácených důchodů. Svěřené příspěvky a majetek společností mají být odděleny, aby lidé o své úspory při případném bankrotu společnosti nepřišli.

Lidé si budou moci fondy měnit podle toho, jaká míra rizika a s tím spojený příslib zisku jim bude vyhovovat. Po dosažení důchodového věku si budou moci vybrat formu výplaty důchodu - buď 20letou rentu, nebo doživotní rentu, vypočítaná podle průměrné délky a naspořené částky. Nevyčerpané peníze by se staly předmětem dědictví.

Příklad:
a) pětačtyřicátník, který vydělává 15.000 Kč, by měl dle MPSV mít důchod 10.184,-Kč. Pokud by převedl část odvodů do dluhopisového fondu, měl by dostat 10.257,-Kč. V dynamickém fondu by to pak bylo 10.605,-Kč;
b) pokud by vydělával 35.000,- Kč bez spoření ve fondech by mu od státu připadlo 13.694,-Kč. Kdyby si ukládal v dluhopisovém programu, měl by mít zhruba o 800 Kč více. V dynamickém spoření by to pak mělo být 15.277,-Kč.Novely zákonů:


Novela zákona o zaměstnanosti
- pokud nezaměstnaný odmítne po dvou měsících bez práce poskytovat veřejně prospěšnou
službu, může přijít o podporu a vyřadí se z evidence úřadu práce
- pokud člověk bez vážného důvodu dá výpověď z místa, které mu zprostředkoval úřad práce,
může se do evidence nezaměstnaných znovu přihlásit až za šest měsíců
- podporu v nezaměstnanosti budou moci dostat i studenti, pokud předtím pracovali a odvá-
děli pojistné
- podpora v nezaměstnanosti, pokud člověk odpracoval 12 měsíců v posledních dvou letech
místo nynějších tří
- zaměstnavatelé nemusí hlásit úřadu práce volná místa


Zákon o zdravotních službách
- vymezení pojmů zdravotní péče a zdravotní služba - například péče neodkladná, nezbytná,
plánovaná, preventivní, diagnostická, léčebná, ošetřovatelská, ambulantní, jednodenní a
další;
- posílení práv pacienta - například právo na informace, úctu, volbu lékaře, konzultace jiného
doktora, na přítomnost blízké osoby, na informace o ceně zákroků a služeb a způsobu jejich
hrazení, na duchovní péči ve zdravotnickém zařízení;
- předloha zavádí institut dříve vysloveného přání; pacient bude moci určit, za jakých okol-
ností chce být léčen, dokument bude platit pět let;
- stanovení práv a povinností poskytovatelů a zdravotníků;
- pravidla vedení zdravotnické dokumentace;
- úprava utajeného porodu;
- úprava pravidel pro použití omezovacích prostředků;
- zřízení a provozování registrů.

Lidé, kteří podají stížnost na lékařskou péči, by měli mít podle předlohy právo znát jméno osoby, která stížnost posuzuje. U léčby lidí s psychickými potížemi bude dávána přednost domácímu nebo komunitnímu prostředí. Ministerstvo zdravotnictví bude mít pravomoc vydat vyhlášku, která uvede, ve kterých obcích může být výdejna léčiv a ve kterých ne. Všichni soukromí lékaři budou muset žádat úřady o novou registraci.


Zákon o zdravotnické záchranné službě
- dojezdová doba záchranářů do 20 minut;
- stanovení pravidel součinnosti mezi záchrannou službou a nemocnicemi;
- nemocnice má mít urgentní příjem, předává informace o volné kapacitě;
- výjezdové skupiny (pozemní, letecké, vodní) - tým s lékařem, tým zdravotníků bez lékaře;
- stanovení oprávnění a povinností záchranářů - mohou vstupovat na cizí pozemek a do cizích
objektů, od lidí na místě mohou požadovat osobní i věcnou pomoc, nemusí poskytnout po
moc v případě ohrožení vlastního života či zdraví a v případě, že nebyli na situaci vycvičeni;
- financování záchranných služeb - zdravotní pojištění, stát, kraje.

Zákon o specifických zdravotních službách:
- úprava pravidel umělého oplodnění, sterilizace, kastrace, změny pohlaví transsexuální oso-
by, psychochirurgických výkonů, nakládání s embryem;
- umělé oplodnění žen do 49 let, anonymním dárcem by mohla být žena od 18 do 35 let a
muži mezi 18 a 40 lety;
- dobrovolná sterilizace od 21 let;
- zákaz vytváření lidských klonů;
- posuzování zdravotní způsobilosti a stavu;
- pravidla ochranného léčení, o němž rozhoduje soud.
- předloha dále upravuje školní prohlídky žáků, dárcovství krve, posudkovou činnost lékařů
a nemoci z povolání.


Novela zákona o zdravotním pojištění
Nynější reformní novela upravuje návrh na změnu zákona o veřejném zdravotním pojištění, který je první částí zdravotnické reformy:

- hrazení čtyř pokusů umělého oplodnění místo dosavadních tří, pokud by se do těla ženy při
dvou prvních zákrocích přenášelo jen jedno oplodněné vajíčko;
- očkování dětí do sedmi měsíců proti pneumokoku se hradí z pojištění;
- očkování 13 a 14 dívek proti rakovině děložního čípku se hradí z pojištění;
- novela předpokládá hrazení léků do 50 korun a doplňkových a podpůrných přípravků
pacientem, na druhou stranu zavádí třicetikorunový poplatek za recept místo za položku na
receptu. Podle nynější předlohy však nebudou hrazeny z pojištění léky, které si lidé mohou
koupit i bez receptu;
- počítá s rozdělením zdravotní péče na základní a nadstandardní, za kterou by si lidé připlá-
celi, a zvyšuje poplatek za den v nemocnici ze současných 60,- Kč na 100 ,- Kč;
- pojišťovny budou muset podle potvrzené novely zajistit pacientům dostupnost hrazených
služeb jak v místě, tak v čase;
- klient bude mít právo získat od pojišťovny údaje o tom, které hrazené služby mu byly po-
skytnuty. Ve výjimečných případech,pokud to bude nutné kvůli zdravotnímu stavu pacienta
bude muset pojišťovna hradit i zdravotní služby jinak nehrazené.

Lékaři a zdravotnická zařízení nebudou podle novely smět přijmout od pacientů v případě hrazené péče žádné peníze úhradou. Pokud tak učiní, při opakovaném prohřešku jim bude hrozit až milionová pokuta.
Novela zákoníku práce

- odstupné se bude vyplácet v návaznosti na počet odpracovaných let;
výši odstupného předloha mění tak, že člověk, který odpracuje v podniku méně než rok, při propuštění dostane jeden průměrný měsíční plat. Pokud bude ve firmě od jednoho do dvou let, náležet mu budou dva platy. Když odpracuje více než dva roky, bude jako dosud jeho odstupné ve výši tří průměrných výdělků.

- zvýšení časového limitu na dohodu o provedení práce z nynějších 150 hodin za rok na 300 hodin ročně. Novela zároveň nastavuje strop měsíčního příjmu na základě dohody o provedení práce na 10.000 korun. Z příjmů nad tuto částku se pak bude platit zdravotní a sociální pojištění.

- práce na dobu určitou by podle novely neměla přesáhnout tři roky a u stejného podniku by se neměla opakovat víc než třikrát po sobě.

- zaměstnavateli dává novela možnost propustit zaměstnance, pokud ten zvláště hrubým způsobem poruší režim v pracovní neschopnosti.


Zprůhlednění veřejných zakázek

- zpřísnění zákona o veřejných zakázkách – zprůhlednění;
- odstraňuje možnost vypisování zakázek tak, aby je získala předem vybraná firma;
- ruší možnost tzv. „losovačky“, tedy omezování počtu uchazečů jejich losováním;
- uchazeči o zakázky budou muset informovat o významnějších subdodavatelích zakázek i o
jejich akcionářích, kteří vlastní víc než deset procent základního kapitálu subdodavatele.
(Sněmovna schválila koaliční kompromisní návrh. Vítězná firma bude muset předložit se
znam všech svých subdodavatelů, kterým uhradila více než deset procent z celkové ceny
zakázky. U zakázky nad 300 milionů korun by se to týkalo už subdodavatelů, kteří zajistili
více než pět procent zakázky.
- pokud má subdodavatel formu akciové společnosti, bude muset dodavatel předkládat sez-
nam akcionářů, kteří vlastní víc než deset procent základního kapitálu firmy).
- veřejní zadavatelé budou muset od roku 2014 vypisovat soutěž u všech zakázek nad milion
Kč.

03.12.2011 15:45:35 | Autor: kamarádka | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< na úvod

Profil

Jméno: Hana Růžková
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články

Plněné papriky
Vepřová pečeně s petrž...
Masové šišky s překvap...
Rychlá jahodová charlo...
Vtípek!
Roláda s kokosovou náp...
Nugátové řezy s rozink...
Piškotová roláda
Podlistníky
Jablečný dort
Putin
Vtipy

Rubriky

Všechny rubriky
Něco o mně
Maso- drůbež-kuře
Maso-drůbež- kachna
Maso-drůbež-krůta
Maso vepřové
Maso-drůbež-husa
Maso-hovězí
Mleté maso
Maso-telecí
Maso- zvěřina
Maso-králík
Maso-skopové, jehněčí
Uzeniny, uzené maso
Těstoviny
Vnitřnosti
Guláše II.
Guláše
Pivní specialitky
Polévky
Zabijačkové pochoutky
Sýrové recepty
Vaječné dobrůtky
Zelenina-cuketa
Zelenina-papriky
Zelenina-rajčata
Zelenina-špenát
Zelenina-brambory
Zelenina-květák, brokolice
Zelenina-salát, chřest, ostatní
Zelenina-zelí
Zelenina-kedlubny
Ryby
Vánoční pečení
Sladkosti
Sladkosti-puding
Světové kuchyně
Letní grilování
Sladkosti: Rolády
České dobroty
Velikonoce
Bábovky
Sladkosti-Řezy
Nepečené dobrůtky
Marinády
Ovocné saláty
Topinkové ňamky
Houby
Saláty
Zavařené dobroty
Slané dobrůtky
Utopenci
Mořské plody
Pomazánky
Dobré rady
Vtipy
Dobré rady II
Nápoje
Citáty a moudra
Poezie
Pohádky a básničky
Dějiny
O Plzni
Vtipné glosy a články
Vaše křestní jméno
Pravdivý horoskop
Horoskopy
Indiánský horoskop
Písničky, co mám ráda-Nedvědi
Písničky, co mám ráda-Lokálka
Písničky, co mám ráda-Karel Kryl
Písničky, co mám ráda-Petr Novák
Písničky, co mám ráda-Divokej Bill
Písničky, co mám ráda-Rangers
Písničky, co mám ráda-Nezmaři
Písničky, co mám ráda-Kamelot
Písničky, co mám ráda-Mý slzy neuvidíš
Písničky, co mám ráda-Kabát
Písničky, co mám ráda - Strašlivá podívaná
Něco z mé tvorby

Archiv


Fotoalbum


RSS

počítadlo.abz.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se